Emotionell Intelligens handlar om en persons förmåga att:

  • Förstå emotionell information både från sig själv och från omgivningen
  • Hantera denna information på ett adekvat sätt samt
  • Fokusera sin tid och energi på det beteende som ger bäst effekt i situationen

Genom att utveckla sin emotionella intelligens kommer vi att i större utsträckning skapa en produktiv miljö omkring sig där andra människor i större utsträckning kommer bidra med sitt engagemang, kreativitet, sin kompetens. 

Emotionell intelligens har inget med personlighet att göra- alla kan utveckla emotionellt intelligenta beteenden. 

Steg ett är att bli medveten om i vilken utsträckning en person använder dessa beteenden. Ofta har vi inte en självbild  som är helt samstämmig med hur vi uppfattas av andra. Att bli medveten om eventuella skillnader är viktig kunskap för att kunna utvecklas.  Genos-modellen har därför en 180  kartläggning för att ge just denna insikt och därmed bästa förutsättningarna för att utvecklas. Genos-kartläggningarna mäter hur ofta en individ visar emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden.

Kartläggningen finns i tre versioner:

  • Självskattning
  • 180 feedback
  • 360 feedback

Det finns dessutom varianter för att passa olika roller:

  • Arbetsplats – generell
  • Ledarskap- för chefer med direktrapporterande
  • Säljare
  • Rekrytering

Genos-modellen Emotionell Intelligens

Emotionell Intelligens (EI) eller emotionell quotient (EQ) ä ren uppsättning kompetenser som hjälper oss att bättre tolka, förstå och hantera känslor vi själva har och de andra har. Tillsammans hjälper detta oss att både hantera och använda känslor på ett intelligent sätt. Denna förmåga är lika viktig för oss som vårt intellekt (IQ) när det kommer till att nå framgång på arbetet såväl som i livet i stort. 

Alla har interaktion med andra människor och ens förmåga att förstå sina egna känslor, att vara medveten om dem och hur de i sin tur påverkar hur en beter dig och därmed påverkar andra kommer att utveckla ens  ”people skills” och i slutändan bli både nöjdare och mer framgångsrik.

Fördelarna med att utveckla sin emotionella intelligens kommer inte bara på arbetet utan i många fler sammanhang.  Relationer förbättras, minskad stress, förändringar hanteras på ett mer effektivt och produktiviteten ökar. Genosmodellen hjälper människor att använda mer emotionellt intelligenta beteenden som  bidrar till ökad medvetenheten, empati, stärkt ledarskap och resiliens. . 

Genosmodellen Emotionell Intelligens 

Genosmodellen nedan är en komprimerad bild av emotionellt intelligenta arbetsplatskompetenser. Varje kompetens representerar en uppsättning färdigheter och beteenden som är observerbara och därmed mätbara. 

Share This